{"dest_folder": "", "message":"Plik pomyƛlnie dopisany do konta Dropbox!"}